KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu                : TEZCAN KURT TURİZM İNŞ.TAAH.GIDA SAN. VE TİC.LTDİ.ŞTİ.

(‘AP MARKET’)

Adres                                    : 1258 SOKAK NO:8 /14 KAHRAMANLAR KONAK / İZMİR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. Maddesi’ne göre veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü şu şekildedir:

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin bilgileri,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • Kişisel verisi işlenen kişinin hakları konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

‘AP MARKET’; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinin işlenmeyi gerektiren; tarafınızın güncel kampanyalardan yararlanabilmesi adına haberdar edilmesi,  indirim, kampanya, promosyon gibi avantajlı durumlardan haberder olmanız adına tarafınıza kısa mesaj yoluyla bildirimler yapabilecek, amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğruluğu ve güncelliği korunarak kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, yeniden düzenleyebilecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabilecek ve KVKK’nın hüküm ve esasları çerçevesinde, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işleyebilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

‘AP MARKET’; çekiliş aşamasında talep ettiği ve/veya talep olmaksızın ‘AP MARKET’ ile paylaşılan kişisel verileri gerektiği hallerde ve 6698 Sayılı KVKK uyarınca zorunlu kılınmış olan işleme usul ve esaslarına uyarak, özellikle aşağıda belirtilen kişisel verileri işleyebilecektir.

 

Kimlik Verisi Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi,) nüfus cüzdanı sureti,
İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, ve diğer iletişim bilgisi,

 

 1. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Kişisel veriler işlenirken uyulması gereken genel ilkeler KVKK’nın 4. Maddesi ile açıklanmıştır. Bunlar;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmedir.

‘AP MARKET’ tarafınızdan çekilişe katılım amacı ile ve indirim, promosyon ve kampanyalardan yararlanmak adına sunulmuş olan kişisel verileri toplamaktadır. Bu veriler kişisel verilerinin işlenmeyi gerektiren; çekilişe katılımın sağlanması, ve açık rızanız ile tarafınızın güncel kampanyalardan yararlanabilmesi adına haberdar edilmesi,  indirim, kampanya, promosyon gibi avantajlı durumlardan haberder olmanız adına tarafınıza kısa mesaj yoluyla bildirimler yapabilecek, amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğruluğu ve güncelliği korunarak kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, yeniden düzenleyebilecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabilecek ve KVKK’nın hüküm ve esasları çerçevesinde, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işleyebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması
 • Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Yasalar ve çeşitli yükümlülüklerin ifa etmesi amacıyla kişisel verilerin; İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

Çekiliş hizmeti için Milli Piyango İdaresi süreçlerinin yürütülmesi adına danışman kuruluş olan “Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.” ile kişisel verileriniz paylaşılabilir. Ayrıca gerekli olması halinde kişisel verileriniz ‘AP MARKET’in hizmet aldığı hukuk bürosu, muhasebeci, mali müsavir ve denetçiler; ve talep halinde mahkemeler gibi üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir.

 1. İlgilinin Kişisel Veri İle İlgili Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca haklarınız şunlardır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltilme, silinme veya yok edilme hallerinde bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu madde uyarınca, ilgili kişi olunduğunun ispatlanmasıyla kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili hususlarda, yukarıda bahsedilen hakların kullanılması adına kvkk@alipehlivanoglu.com.tr  adresine gönderilecek e-posta ile veya aşağıdaki adrese gönderilecek yazılı talep yoluyla başvuru yapılabilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Unvan                                  : TEZCAN KURT TURİZM İNŞ.TAAH.GIDA SAN. VE TİC.LTDİ.ŞTİ.

Adres                                    : 1258 SOKAK NO: 8/14KONAK / İZMİR

Mersis No                            : 0841048742100010

İnternet Sitesi                   : www.otelvesta.com.tr

Ek-KVKK Başvuru Formu – PDF İndir